De Club

Comité

Jérôme Bei

President

Yvan Piazza

Sekretär

Frank Bleser

Tresorier

Lucien Paulus

Webmaster

Daniel Deibener

Member

Mario Pinto

Member

Marc Rob

Member

John Schwickert

Member

Clublokal

Ons Lokal an der aler Gare

Ancienne Gare - rue du Rail L-4656 Differdange

Clubowenter: Dënschteg vun 19:30 - 22:00 Auer

Kontakt: orga@pcd.lu

Du wëlls Member ginn 

Fir neie Member am Photo-Club Déifferdeng ze ginn, kontaktéier de Sekretär resp. de President oder komm einfach emol Dënschdeg Owes um 19:30 Auer bei ons laanscht.

Yvan Piazza
Sekretär
+352 621 646 461
piazza.yvan@pt.lu

Jérôme Bei
President
++352 661 103 477
jbei@icloud.com